Så här kommer byn att bli

För att åstadkomma en naturlig variation och en vacker, sammanhållen och lantlig gestaltning av byn har vi valt att sälja mark till speciellt utvalda husproducenter som vi vet kan möta våra önskemål. Byggherrarna får ett ovanligt detaljerat gestaltningsprogram som de förbinder sig att följa. Läs mer nedan under arkitektur och gestaltning.

Allteftersom nya byggherrar blir klara lägger vi upp information här på webbplatsen men det är byggherrarna själva som säljer husen. All kontaktinformation kommer att finnas här på webbplatsen.

Här kan du läsa mer om hus och lägenheter till salu i slottsbyn.

Tunen

Steninge Slottsby är uppdelad i elva tun, grupper av bostäder som byggs i tur och ordning. Förutom att ge fin karaktär till byn och bidra till naturlig gemenskap i grannskapet, innebär detta att invånare som flyttar in medan byn byggs slipper onödiga byggstörningar.
Varje tun har sin karaktär och sin mötesplats som kan bestå av en mindre naturlekplats, grillplats, orangeri eller sittgrupp som är gemensam för tunets invånare. Gatorna och rummen mellan husen inne i tunen är utformade för vistelse och lek. Allt detta beskrivs i gestaltningsprogrammet för byn, vilket ger tydliga och relativt strikta anvisningar för att vi ska kunna åstadkomma en vacker, varm och inbjudande karaktär inne i tunen.

Merparten av husen som byggs i byn är villor, men här kommer också att finnas radhus i engelsk stil, så kallade stadsradhus där många är byggda i sten och lägenheter som är placerade längs huvudgatan.

Huvudgatan

Huvudgatan korsar hela Steninge Slottsby från torgparken och uppåt genom byn. Den kommer att ha en vacker allékaraktär och ha separat gång- och cykelväg. Närmast torgparken, som omgärdas av Stenladan, Logen och de nya husen, ligger flerbostadshusen i tre våningar och längre in i byn kommer sen stadsradhusen i engelsk stil. Merparten av husen längs huvudgatan är i sten och puts och har genomgående en vacker pastellpalett som känns igen från bland annat Sigtuna stad och Stockholm innerstad. Stora delar längs huvudgatan är slutna kvarter och samtliga entréer vetter mot huvudgatan.

Det kommer att bli en vacker gata som fint knyter an till slottsmiljön.

Torgparken

Framför Stenladan och Logen kommer vi att anlägga en torgpark – ett torg med parkkaraktär som blir byns vardagsrum och, tillsammans med Stenladan och Logen, hjärtat i utflyktsmålet Steninge Slottsby.

Här skapar vi plats för hantverks- och matmarknader, anlägger en vinterträdgård och orangeri med sittplatser både inne och ute, skapar en naturlekplats och vackra natur- och trädgårdsinslag som inbjuder till vistelse.

Förskola och skola

Mitt i byn kommer byns förskola och skola ligga. Ett viktigt mål när vi planerar för skolverksamheten är att den återspeglar byns identitet och höga ambition om livskvalitet, närhet till och omsorg om naturen, men också gemenskap, kreativitet och trygghet. D

etta kommer att synas både på pedagogik, lärare och i den vackra skolmiljön.

Äldreboende

Äldreboendet är precis lika viktigt som skolverksamheten i byn och ska även den återspegla vår filosofi och vad vi anser viktigt när det gäller natur, utformning och gemenskap. Vi är ännu i tidigt planeringsskede när det gäller äldreboendet men visionen och den höga ambitionsnivån är satt.

Boendet ska ligga vackert och omgärdas av natur och ha särskild fokus på gemenskap och livskvalitet.
Tanken är också att äldreboendet ska ligga i anslutning till skolan. Vi har sett fina och lyckade exempel i Tübingen i Tyskland där skola och äldreboende placeras intill varandra och vill gärna göra likadant i Steninge Slottsby!

Träning och rekreation

Träning och rekreation är en viktig del av filosofin bakom Steninge Slottsby. Vi lägger stor kraft på att göra det enkelt och lockande att vistas ute, oavsett om det är för en promenad eller löprunda, ridtur eller längdskidåkning. För de yngre kommer det att finnas gott om lekmöjligheter, inte minst på naturlekplatsen nere vid torgparken och i vissa av tunen.

Din egna odling i Steninge Slottsby

Steninge har en lång tradition av odling, både små- och storskalig, och både av växter och grönsaker. Läs gärna mer om detta under avsnittet som handlar om Steninges historia. Den traditionen hoppas vi kunna föra vidare i en ny form. En del av åkermarken vill vi att upplåta till byinvånarna för egen odling om intresse finns. Andra delar av åkermarken viks åt självplock och en lite större andel till den planerade restaurangverksamheten och delin/saluhallen i Stenlandan om intresse finns från restauratör/operatör.

Arkitektur och gestaltning

För att skapa det vi drömmer om att Steninge Slottsby ska bli är arkitektur och gestaltning helt avgörande. Vi har tagit fram ett gestaltningsprogram som styr allt från fasadfärg och materialval till takens lutning och grindarnas utforming.

En viktig faktor är att vi har en historisk slottsmiljö att värna. Det måste bli vackert och inbjudande. Arkitekturen har genomgående en tydligt traditionell karaktär. Fasadmaterial är antingen i trä eller puts och husens färg styrs av en framtagen färgpalett som känns igen från Stockholms innerstad och Sigtuna stad, dvs. vackra pastellfärger. Hustaken är s.k. sadeltak med specificerad lutning (d.v.s. inga pulpettak eller platta tak).

Naturen är som nämnts viktig i Steninge Slottsby. Det innebär exempelvis att naturelement såsom berg, trädgrupper och vackra fältskick bevaras där det är möjligt. Markmaterial inne i tunen, murar och kanter består av material med naturprägel som åldras vackert. Företrädesvis används natursten och grus i olika tillägg och ytbeläggningar. Alla gator anpassas till den befintliga terrängen så långt det är möjligt, vilket innebär att byn harmonierar med landskapet och får en naturlig variation i topografin.

Mer om arkitektur och gestaltning kan du läsa här.  Gestaltningsprogram kortversion